X
تبلیغات
زولا

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

دانلود تست های تألیفی از 6 کتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضاییان با پاسخ گزینه ای

http://www.modir.ir/Articles/3018.aspx
دانلود تست های تألیفی از 6 کتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضاییان با پاسخ گزینه ای

لطفا پس از تهیه در اختیار دیگر دوستان برای استفاده قرار دهید . فرصتی نمانده است