دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

اقتصاد مهندسی

جزوه اقتصاد مهندسی را از اینجا دانلود کنید.