دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

جزوه سوم ویرایش شده درس تئوریهای اقتصادی و سیر تحول فناوری

جزوه سوم ویرایش شده درس تئوریهای اقتصادی و سیر تحول فناوری را از اینجا دانلود کنید.