دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

فایل جدید درس تئوریهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی

با سلام


فایل جدید درس تئوریهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی به نام روش محاسبه شاخص آزادی اقتصاد را از اینجا دانلود کنید.