دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

تمرین درس تئوریهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی

با سلام


بایستی تعدادی مقاله را برای استاد بفرستیدhgol122@yahoo.com. مقاله ها بایستی انگلیسی و با موضوعهای درس مرتبط باشند. استاد یکی از آنها را انتخاب میکند و سپس ترجمه روان آن را بایستی برای استاد بفرستیم.