دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

برنامه درسی و امتحانی ترم سوم، کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

سلام

به این وسیله برنامه درسی و امتحانی ترم سوم، کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مهندسیِِ پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران را برای استفاده دوستان قرار دادم. همگی موفق باشید. از اینجا دانلود کنید.